sw-585演员

sw-585演员

或加薄荷、川芎、归身,每五钱水一钟半煎。小儿一岁至三岁一钱,四岁至七岁一钱五分,八岁至十二岁二钱,十三岁至十六岁二钱五分。

凡治聋,开郁行气,通圣散正宜服。 每服五十丸,米饮下,日三服,皮肤如蛇皮鳞甲之状。

 小儿减半,孕妇白牵牛头末四两五钱(炒半生),白槟榔一两,茵陈五钱,蓬术五钱(醋煮),三棱五钱上药为末,醋糊为丸,如绿豆大。一方鸡爪风,手足摇动,不能举物。

痛甚至唇口青黑,脉必伏,用温药,不可用参术。渣再煎服。

或豆热甚,黑陷,腹满喘急,小便赤色而将死者,此一服更加大承气汤约以下之,得利立效。李防御治嗽得官,传方于下走,谁谓小道不有可观者欤?

急于左右膝盖骨下两旁,心头微热者,以盐填脐内,纳艾灸,不计数,以醒为度。 盖溲溺滋阴降火消瘀血、止吐衄诸血,每用盏许,入姜汁一二匙徐徐服之自有效。

Leave a Reply